SIAM CHEMICAL INDUSTRY
แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า SCI (SCI Supplier Sustainable Code of Conduct)
Image

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า SCI
SCI Supplier Sustainable Code of Conduct


บทนำ

       บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด (SCI)มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ความตั้งใจดังกล่าวบรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล SCI จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทางการกำกับดูแลผู้ค้าของ SCI

       “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า SCIจึงได้กำหนดขึ้น โดยพิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ค้าของ SCI มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนต่อไป

1. ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

    ผู้ค้าของ SCIจะต้องดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมสากลโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

   1.1

ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ : ผู้ค้าของSCI จะต้องดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยไม่ทุจริต ติดสินบน หรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย ซึ่งหากพบว่า ผู้ค้าได้กระทำการใดๆ เข้าขอบข่ายดังกล่าวผู้ค้าจะถูกยกเลิกสัญญาโดย SCI จะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นต่อผู้ค้าหรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการยกเลิกสัญญาดังกล่าวและผู้ค้าอาจถูกดำเนินการตามกฎหมาย

   1.2

การรักษาความลับ : ผู้ค้าของ SCIจะต้องป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับของ SCI และต้องไม่มีการนำข้อมูลของ SCI ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลและ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า

   1.3

การมีความรับผิดชอบต่อสังคม : ผู้ค้าของ SCIจะต้องแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคม

   1.4

ผลประโยชน์ทับซ้อนการมีความรับผิดชอบต่อสังคม : ผู้ค้าของ SCI จะต้องแจ้งให้ SCI ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบว่ามีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อน ระหว่าง SCIและผู้ค้า

2. ด้านสิทธิมนุษยชน

    ผู้ค้าของ SCI ต้องให้ความเคารพต่อสิทธิของแรงงานและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามบรรทัดฐานที่เป็นสากล โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

   2.1

อิสรภาพของแรงงาน : ผู้ค้าของ SCIจะไม่ใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

   2.2

การใช้แรงงานเด็ก : ผู้ค้าของ SCIจะต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุไม่ถึงตามกฎหมายกำหนด และไม่ให้เด็กหรือบุคคลที่ต่ำกว่าอายุ 18 ปีทำงานในเวลากลางคืน หรือในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย

   2.3

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ : ผู้ค้าของ SCI จะจ่ายค่าจ้าง และสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยค่าจ้างที่แรงงานได้รับจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่แรงงานพึงได้รับตามกฎหมายด้วย

   2.4

เวลาทำงาน: ผู้ค้าของ SCIจะต้องไม่ให้ลูกจ้างทำงานนานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้รวมถึงการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด

   2.5

การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม : ผู้ค้าของ SCI จะให้การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อลูกจ้างโดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรมการเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน อันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครรภ์ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือผู้พิการ เป็นต้น

   2.6

การเลิกจ้าง : ผู้ค้าของ SCIต้องดำเนินการเลิกจ้างในแต่ละขั้นตอนตามกฎหมายแรงงานและต้องไม่ยกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ชอบธรรม นอกจากจะมีหลักฐานที่ระบุได้ชัดเจนว่าการยกเลิกสัญญานั้น มีเหตุที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง

   2.7

ด้านมนุษยธรรม : ผู้ค้าของ SCIจะเคารพในสิทธิของลูกจ้าง และห้ามมิให้มีการกระทำอันเป็นการละเมิดทางร่างกายทางวาจา และทางใจ รวมถึงการคุกคามหรือข่มขู่ในลักษณะใดๆก็ตาม

   2.8

เสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ : ผู้ค้าของ SCI จะเคารพในสิทธิตามกฎหมายของลูกจ้างใน การเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมสมาคม สหภาพ สหพันธ์ต่างๆ

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    ผู้ค้าของSCIจะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้กับลูกจ้างและดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางปฏิบัติมีดังนี้

   3.1

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : ผู้ค้าของSCI จะต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน และจะต้องประเมินควบคุมความเสี่ยง โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐานการควบคุมและการจัดการทางวิศวกรรม การป้องกันเชิงรุกการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย หากไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอผู้ค้าจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับลูกจ้างและจะไม่มีการกล่าวโทษหรือลงโทษหากลูกจ้างร้องเรียนด้านความปลอดภัย

   3.2

การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน : ผู้ค้าของSCI จะดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาที่ให้บริการรักษาความมั่นคงและดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดผู้ค้าจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและจะต้องแจ้งประเมินสถานการณ์ มาตรการลดผลกระทบให้กับลูกจ้างทราบ เช่นการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน แผนการเตือนภัยและการอพยพ การอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้าง

   3.3

อาชีวอนามัยการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน : ผู้ค้าของ SCIต้องจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของลูกจ้างให้ถูกสุขลักษณะและมีการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม รวมถึงมีมาตรการและระบบที่จะบริหารจัดการ เฝ้าระวังติดตาม และรายงานการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการทำงานซึ่งรวมถึงรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุและรายงานสภาพการณ์/การกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

    ผู้ค้าของ SCI จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ส่งมอบให้กับ SCI โดยแนวทางปฏิบัติมี ดังนี้:

   4.1

การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการ : ผู้ค้าของ SCIมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยมลพิษต่างๆตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์/บริการ

   4.2

ของเสีย และของเสียอันตราย : ผู้ค้าของ SCI จะบ่งชี้ แยกแยะและควบคุมของเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิต และกระบวนการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

   4.3

มลพิษทางน้ำ : ผู้ค้าของ SCIจะเฝ้าระวัง ควบคุม รวมถึงบำบัดคุณภาพน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกระบวนการดำเนินงานต่างๆและระบบสุขาภิบาลก่อนที่จะมีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

   4.4

มลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก : ผู้ค้าของ SCI จะจำแนก เฝ้าระวัง ควบคุม และบำบัดการปล่อยของเสียและผลิตผลจากการเผาไหม้ในกระบวนการผลิต และกระบวนการดำเนินการต่างๆก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกรวมถึงมุ่งมั่นที่จะลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกต่างๆ

   4.5

ดินปนเปื้อนและน้ำใต้ดิน : ผู้ค้าของ SCI จะดำเนินการโดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของดินและน้ำใต้ดินระหว่างกระบวนการผลิต/บริการ และดำเนินการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

เกี่ยวกับ DIC

DIC Corporation, is one of Japan's most diversified chemical companies and the core of the DIC Group, which comprises approximately 228 subsidiaries and affiliates, including Sun Chemical Corp. in more than 60 countries worldwide.

Learn more...

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จำกัด
ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม2517 ในฐานะผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการผลิตเรซิ่นสังเคราะห์ในประเทศไทย โดยการร่วมทุนระหว่างผู้ลงทุนชาวไทย และ บริษัท DIC Corporation ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเรซิ่นชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
.

Learn more...

Website Templates by Siamchem